Bota

Njihuni me vendet me njerëzit më të arsimuar në Europë…

Kur bëhet fjalë për konkurrencën për vende pune dhe burime, arsimi ka qenë gjithmonë një faktor vendimtar në suksesin tonë. Popullsia në Europë me arsim terciar, që është niveli më i lartë, ndryshon ndjeshëm në të gjithë kontinentin, sipas të dhënave në dispozicion. Mesatarisht, pothuajse një e treta e moshës 25-74 vjeç në Bashkimin Europian, kanë diplomë të arsimit të lartë, duke përfshirë universitetet publike dhe private, kolegjet, institutet e trajnimit teknik dhe shkollat profesionale. Niveli arsimor gjithashtu, ndryshon sipas moshës dhe gjinisë.

Pra, cilat vende kanë shkallën më të lartë të arsimit të lartë në Europë, si ndryshojnë nivelet arsimore në të gjithë Europën dhe cilat vende i kushtojnë më shumë vëmendje arsimit profesional?

Vendet nordike dhe baltike kanë më shumë të diplomuar se mesatarja e BE-së

Përqindjet e të diplomuarve të arsimit të lartë, ishin më të larta se mesatarja e BE-së, në vendet nordike dhe baltike. Suedia dhe Norvegjia, renditen në vendin e tretë dhe të katërt, me mbi 45 % të të diplomuarve të arsimit të lartë. Nga popullsia letoneze, 44 % kishin diplomë të arsimit të lartë. Vendet e tjera nordike dhe baltike, gjithashtu kishin përqindje më të lartë se mesatarja e BE-së, në të diplomuarit e nivelit terciar.

Në Mbretërinë e Bashkuar, 43.5 % e popullsisë së moshës 25-74 vjeç, kishte një arsim të lartë. Franca (38.2 %) kishte peshën më të lartë mes tyre, e ndjekur nga Spanja (38 %). Pas Rumanisë, Italia kishte përqindjen më të ulët të të diplomuarve të nivelit terciar, me 18.5 %. Kjo shifër ishte gjithashtu pak nën mesataren e BE-së në Gjermani (31.5 %).

Më shumë se dy të pestat e popullsisë së BE-së kanë arsim të lartë

Në vitin 2022, 42 % e popullsisë së BE-së, të moshës 25-34 vjeç, kishte një diplomë të arsimit të lartë. Ai ndryshonte 24.7 % në Rumani në 62.3 % në Irlandë. Ndryshe nga popullsia e moshës 25-74 vjeç, vendet nordike Finlanda dhe Islanda, kishin një përqindje më të ulët të arsimit të lartë se mesatarja e BE-së. Kjo shifër ishte mbi 50 % në një të tretën e vendeve të BE-së. Dhjetë vende të BE-së, ishin gjithashtu prapa objektivit prej 45 % të BE-së deri në vitin 2030.

Gratë janë më të arsimuara se burrat

Në 35 vende europiane, ku disponohen të dhëna, gratë e moshës 25-34 vjeç, kishin një përqindje më të lartë të arritjeve të arsimit të lartë sesa burrat. Në vitin 2022, mesatarisht, përqindja e grave me arsim të lartë, ishte 47.6 %, ndërsa për burrat ishte 36.5 %. Me përjashtim të Finlandës, hendeku midis gjinive ishte dukshëm më i lartë në vendet nordike dhe baltike, në favor të grave. Islanda (25.4 pikë përqindjeje), Sllovenia (23.8 pp) dhe Sllovakia (22.8 pp), shënuan diferencën më të lartë. Turqia (1.3 pp), Zvicra (3.6 pp) dhe Gjermania (4.6 pp), raportuan hendekun më të vogël, duke treguar se përqindjet e grave dhe burrave me arsim të lartë, janë afër.