Aktualitet

Banka e Shqipërisë miraton ndryshime në rregulloren për licencimin e SHKK-ve!

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre”.

Ndryshimet kanë qëllim të forcojnë masat që synojnë të shmangin pjesëmarrjen në këto institucione financiare të subjekteve dhe individëve me aktivitete të jashtëligjshme e fonde që burojnë prej tyre.

Sipas ndryshimeve, pjesë e dokumentacionit që do t’u kërkohet subjekteve që aplikojnë për licencë do të jenë vërtetimet për secilin anëtar themelues të SHKK-së se personi nuk është në ndjekje penale, nuk është në gjykim për vepra penale, nuk është i dënuar penalisht (nga Ministria e Drejtësisë) dhe personi nuk është objekt i procedurave të ekzekutimit të detyrueshëm (nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor). Dokumentet e lartpërmendura duhet të jenë lëshuar jo më herët se tre muaj nga data e paraqitjes së aplikimit në Bankën e Shqipërisë.

Shoqëritë e kursim-kreditit apo kooperativat financiare janë shoqëri ku anëtarët mund të vendosin depozita, si edhe të përfitojnë kredi apo edhe shërbime të tjera pagesash. Modeli i SHKK-ve ka rezultuar veçanërisht efikas për financimin e atyre segmenteve të shoqërisë që për arsye të ndryshme kanë akses të kufizuar në sektorin bankar. Kjo vlen sidomos për fermerët dhe individët që jetojnë dhe punojnë në zonat rurale të vendit.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, totali i aktiveve të tregut në mesin e këtij viti arriti vlerën e 14.6 miliardë lekëve ose pothuajse 135 milion euro. Kredidhënia për anëtarët përbën dhe zërin kryesor në bilancin e këtyre kompanive, me rreth 77% të totalit të aktiveve. Portofoli i kredisë të dhënë nga SHKK-të kishte vlerën e mbi 11.2 miliardë lekëve në fund të qershorit 2023. Pjesa tjetër e aktiveve konsiston kryesisht në depozita të vendosura në institucione të tjera financiare, ndërsa një pjesë të papërfillshme zënë investimet në letrat me vlerë dhe aktivet jo financiare.

Në pjesën më të madhe, aktiviteti ndërmjetësues i SHKK-ve mbështetet te depozitat e anëtarëve. Në mesin e këtij viti, depozitat përbënin afërsisht 71% të detyrimeve totale të sektorit. Në vlerë ato prekën shifrën e 10.35 miliardë lekëve. Përfshirja në skemën e sigurimit të depozitave vlerësohet se ka pasur rol të rëndësishëm në rritjen e sektorit të SHKK-ve në vitet e fundit.

Me ndryshimet në ligjin “Për sigurimin e depozitave”, në vitin 2015 edhe depozitat e SHKK-ve sigurohen me ligj deri në vlerën e 2 milion lekëve. Por, sigurimi bëhet efektiv vetëm në momentin kur SHKK-ja përkatëse anëtarësohet në skemën e sigurimit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Për këtë qëllim, SHKK-të duhet të certifikohen dhe të marrin një vërtetim të përmbushjes së kritereve nga Këshilli Drejtues i ASD-së. Sipas Bankës së Shqipërisë, aktualisht në Shqipëri veprojnë 11 SHKK aktive ndërsa Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) raporton nëntë subjekte të anëtarësuara në skemën e sigurimit të depozitave./Monitor